ای‌ونت، نشریهٔ روان‌شناسی تکاملی، شمارهٔ اول از دورهٔ سوم.

<div id="pos-article-display-20492"></div>