تکامل, تکامل هیجان, روان‌شناسی, روان‌شناسی تکاملی, زیست‌شناسی,

دومین شماره از دومین دوره‌ی نشریه‌ی روان‌شناسی تکاملی منتشر شد