تاریخ روان‌شناسی, تاریخ روان‌شناسی تکاملی, تکامل, روان‌شناسی,

بازاریابی چطور می‌تواند از روانشناسی تکاملی کمک بگیرد؟ بخش نخست